سال حمایت از تولید کالای ایرانی گرامي باد    
     پنجشنبه 22 آذر 1397 
 اسناد بالادست تدوین برنامه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

وظايف شوراها

ترتيب رسيدگی به تخلفات

سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه

چشم انداز بیست ساله ایران اسلامی

سنـد ملي توسعه استان قم

سیاست‌های کلی اصل 44

آيين نامه اجرايي

قانون بودجه سال 1389 كل كشور


آب و هوا     

نقشه ماهواره ای

گردش الکترونیک مکاتبات

پست الکترونیک شورای اسلامی استان قم

جستجو
1389/2/23 آيين نامه داخلي شوراي اسلامي روستا
تصويب نامه هيئت وزيران
بسمه تعالي
وزارت كشور

(هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 912/ش/ع/الف مورخ 13/3/1383 شوراي عالي استانها و به استناد ماده (75) اصلاحي قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران – مصوب 1382- آين نامه داخلي شوراي اسلامي روستا به شرح زير تصويب نمود)
آيين نامه داخلي شوراي اسلامي روستا
ماده 1- اولين جلسه هر دوره شوراي اسلامي روستا، كه در اين آيين نامه شورا ناميده ميشود، بعد از قطعي شدن نتايج انتخابات ، در تاريخ نهم ارديبهشت ماه به دعوت بخشدار و با حضور دعوت كننده يا نماينده وي تشكيل مي شود و با حضور دوسوم اعضا رسميت مي يابد.
ماده2- در اولين جلسه شورا هيئت رئيسه سني شامل مسن ترين فرد از اعضاي حاضر به عنوان رئيس سني و جوانترين اعضاي حاضر به سمت منشي تعيين مي شود.
ماده3- وظايف هيئت رئيسه سني اداره اولين جلسه اعم از انجام مراسم تحليف و اجراي انتخابات هيئت رئيسه دائم شورا مي باشد.
تبصره – شورا موظف است يك هفته قبل از اتمام دوره هيئت رئيسه نسبت به انتخابات هيئت رئيسه جديد اقدام نمايد.
ماده 4- اعضاي شورا در اولين جلسه خود از بين اعضاي شورا ، هيئت رئيسه شورا شامل رئيس ، نائب رئيس و حداقل يك منشي را براي مدت دو سال و نماينده شورا براي شركت در انتخابات شوراي اسلامي بخش را انتخاب مي نمايند.
ماده5- رئيس شورا موظف است در صورت قطعيت يافتن خروج عضوي از شورا ، مراتب را به بخشداري ذيربط به طور كتبي گزارش دهد تا بخشدار از عضو علي البدل شورا با احتساب رأي وي براي شركت در جلسات دعوت نمايد.
تبصره- در صورتي كه عضو خارج شده از شورا عضو هيئت رئيسه يا نماينده شورا در شوراي بخش باشد، شورا بايد در جلسه اي با هماهنگي بخشدار و حضور نماينده وي ، جايگزين او را براي مدت باقيمانده هيئت رئيسه و نماينده شورا در شوراي بخش را براي شركت در انتخابات شوراي اسلامي بخش انتخاب نمايد.
ماده 6- عضويت در شورا قائم به شخص است و قابل واگذلري به ديگري نيست . هيچ يك از اعضاي شورا حق تفويض اختيارات خود به غير اعم از عضو يا غير عضو ندارد.
ماده7- وظايف رئيس شورا به شرح زير است:
1- مسؤوليت امور اداري و مالي
2- اداره جلسات شورا و برقراي نظم در جلسات
3- دعوت از اشخاصي كه حضور آنها در جلسات شورا ضرورت داشته باشد
4- دعوت از اعضا و تقسيم كار بين اعضا.
5- ابلاغ و نظارت بر پيگيري مصوبات شورا.
6- معرفي نماينده يا نمايندگان شورا كه از بين اعضاي شورا انتخاب مي شوند به مسؤولان اجرايي، نهادها و سازمانهاي دولتي در صورت درخواست آنها و نيز معرفي نماينده شورا براي شركت در انتخابات شوراي اسلامي بخش.
7- امضاي حكم مسؤول و اعضاي دبيرخانه و ساير كاركنان شورا براساس تشكيلات تفصيلي شورا.
8- ابلاغ كتبي موارد اعتراض و ايراد اعضا كه به صورت روشن به رئيس شورا تقديم شده است به عنوان تذكر به دهيار.
9- امضاي كليه مكاتبات رسمي شورا.
10 - اعلام روز و ساعت تشكيل جلسه بعد ، قبل از ختم هر جلسه.
ماده 8- نائب رئيس شورا در غياب رئيس شورا وظايف او را انجام مي دهد و در مقابل شورا مسؤول است.

ماده9- وظايف اعضاي هيئت رئيسه و نحوه انجام مراسم تحليف به موجب دستورالعملي تعيين مي شود كه به تصويب شوراي عالي استانها مي رسد.
ماده10- جلسات شورا با حضور حداقل دو نفر در شوراهاي داراي سه عضو و چهار نفر در شوراهاي داراي پنج عضو ، رسميت مي يابد و تصميمات آن با رأي اكثريت مطلق حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره – حداقل آراي لازم براي تصويب تصميمات در جلساتي كه با (5)، (4)، (3) و(2) نفر رسميت مي يابند به ترتيب (3)،(3)، (2)و (2) رأي مي باشد.
ماده 11- محل تشكيل جلسات شورا، همچنين مكان نگهداري دفاتر ، اسناد و مدارك شورا بايد در مكان مشخص و مناسب و با هماهنگي دهياري تعيين شود.
ماده 12- جلسات شورا به طور مستمر ماهي چهار بار تشكيل مي شود و در صورت نياز ، جلسات فوق العاده شورا با پيشنهاد دهيار ، رئيس شورا يا سه نفر از اعضا در شوراهاي داراي پنج عضو و دو نفر از اعضا در شوراهاي داراي سه عضو تشكيل خواهد شد.
ماده13- شورا با تأييد شوراي بخش مي تواند فعاليتهاي سالانه و همچنين برنامه هاي آينده خود را كه جنبه عمومي دارد پس از تصويب با وسايل ممكن به اطلاع اهالي روستا برسانند.
ماده 14- شوراهاي واقع در حريم شهرها ، موظف به رعايت مقررات مربوط به حريم شهرها هستند.
ماده15- هر عضو شورا مي تواند از مقام خود استعفا دهد. پذيرش استعفا با تصويب شورا امكان پذير است.
ماده16- عضو متقاضي استعفا بايد تقاضاي خود را با ذكر دلايل به رئيس شورا تقديم نمايد و رئيس آن را در نخستين جلسه علني بعدي شورا در دستور كار قرار دهد و در اين فاصله عضو متقاضي مي تواند در صورت تمايل اعلام انصراف نمايد.
ماده17- براي بررسي تقاضاي استعفا ابتدا تقاضا قرائت مي شود ، سپس شخص متقاضي يا عضو ديگري به تعيين او حداكثر نيم ساعت دلايل استعفا را بيان مي نمايدو مخالف يا مخالفان نيز به همان مدت مي توانند صحبت كنند و پس از آن رأي گيري انجام ميشود.
ماده18- هرگاه تقاضاي استعفاي تعدادي از اعضاي شورا به نحوي باشد كه مانع از رسميت يافتن جلسه گردد ، قابل طرح در شورا نيست .
ماده19- غيبت از جلسات شورا با اطلاع رئيس شورا امكان پذير است.
تبصره 1- تشخيص موجه بودن غيبت و تأخير در جلسات شورا بر عهده شورا مي باشد و در هر صورت اعلان رسمي غيبت و تأخير با رئيس شورا خواهد بود.
تبصره 2- رسيدگي به موجه و غيرموجه بودن تأخير در پايان همان جلسه و غيبت در اولين جلسه بعدي به عمل مي آيد و عضو غايب مي تواند در اين فاصله دلايل خود را مبني بر موجه بودن غيبت به رئيس شورا ارايه دهد.
ماده20- در مواردي كه بر اساس قوانين و مقررات نماينده اي از شورا به عنوان عضو ساير مجامع و شوراها انتخاب مي شوند ، نماينده يادشده با تصويب شورا انتخاب و توسط رئيس شورا معرفي مي شوند.
تبصره- نمايندگان منتخب موظفند گزارش كار خود را در اولين جلسه به اطلاع اعضا برسانند و به صورت كتبي نيز به رئيس شورا ارايه نمايند.
ماده21- موضوع يا موضوعات مختلف قابل طرح در شورا با درخواست هر يك از اعضا يا تقاضاي كتبي شوراي اسلامي بخش ، بخشدار يا دهيار ذيربط و با تشخيص رئيس شورا در دستور كار شورا قرارمي گيرد.
ماده22- صورتجلسات شورا بايد طوري تنظيم شود كه در آن تاريخ و دستور كار هر جلسه ، اسامي اعضاي حاضر و غايب ، تعداد آراي مثبت و منفي اعضا به هر يك از موضوعات مورد بحث ، اسامي مدعوين و حاضران ، در صورت حضور به همراه رئوس مطالب مطرح شده در جلسه و تمامي مصوبات آمده باشد.
ماده23- شورا موظف است نسخه اي از كليه مصوبات خود را حداكثر تا ده روز به نمايندگان حوزه انتخابيه ،شوراي بخش،دهيار، و مسؤولان اجرايي ذيربط ارسال نمايد.
ماده24- شورا موظف است در نيمه دوم فروردين هر سال گزارش سالانه خود را تنظيم و به شوراي اسلامي بخش و بخشدار ارسال نمايد.
ماده25- دستور جلسات شورا بايد به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيئت رئيسه تهيه شود و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گيرد.
تبصره1- در صورت تعدد تقاضاها در يك زمان تشخيص اولويت با هيئت رئيسه خواهد بود.
تبصره2- با تصويب اكثريت مطلق اعضاي حاضر مي توان موضوع دستور جلسه را براي مدت معيني به تعويق انداخت يا مسكوت گذاشت.
ماده26- رئيس شورا مي تواند قبل از ورود در دستور جلسه به مدت ده دقيقه در مورد مسائل مهم روز شوراها مطالبي را كه آگاهي اعضا از آن ضروري مي باشد، به اطلاع آنها برساند.
تبصره – در صورت صحبت خارج از موضوع هر يك از اعضا ، رئيس جلسه به او تذكر خواهد داد و در صورت دو نوبت تذكر در نوبت سوم ناطق از ادامه نطق منع خواهد شد.
ماده27- اخطار راجع به منافي بودن پيشنهادها با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قوانين و مقررات جاري يا آيين نامه داخلي شورا بر اظهارات ديگر مقدم است.
ماده28- در صورت توهين به اشخاص حقيقي يا حقوقي ، در همان جلسه يا در جلسه بعد ، با تشخيص هيئت رئيسه به آنها تا پانزده دقيقه اجازه نطق در دفاع از خود داده خواهد شد.
ماده29- شورا در صورت نياز و با مسؤوليت خود مي تواند به منظور مشورت در زمينه موضوعاتي كه در دستور كار خود قرار داده است از اشخاص غير عضو دعوت به شركت در جلسه بدون حق رأي نمايد.
ماده30- شورا مي تواند در ارتباط با وظايف خود اطلاعات مورد نياز را از دستگاهها ، ادارات و سازمانهاي دولتي درخواست نمايد.
تبصره – در مواردي كه طرحهاي مشترك بوسيله چند روستا به مورد اجرا گذارده مي شود انجام آن علاوه بر تصويب شورا بايد با هماهنگي شوراي اسلامي بخش باشد.
ماده31- چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شورا نسبت به عملكرد دهيار ي اعتراض يا ايرادي داشته باشند ايتدا رئيس شورا موارد را به صورت واضح به دهيار تذكر كتبي خواهد داد در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر ، موضوع به صورت سؤال مطرح خواهد شد كه در اين صورت رئيس شورا سؤال را كتباً به دهيار ابلاغ خواهد كرد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ، دهيار موظف به حضور در جلسه عادي و فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال مي باشد . چنانچه دهيار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ قانع كننده تشخيص داده نشود ، طي جلسه ديگري موضوع مورد بررسي قرار مي گيرد و شورا مي تواند با رأي اكثريت مطلق اعضا، دهيار را بركنار كند و فرذ جديدي را انتخاب نمايد.
ماده32- نحوه اداره جلسات، رأي گيري و بررسي پيشنهادهاي واصل شده بر اساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي استانها مي رسد.
ماده33- هر تيره از عشاير كوچ رو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم يك روستا است و شوراي اسلامي آن بر اساس اين آيين نامه عمل مي كند.

محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور


    نسخه قابل چاپ  چاپ     
       سخن هفته   
حديث
قال (صلى الله علیه وآله) : ثَلاثَهٌ أخافُهُنَّ عَلى اُمتَّى ألضَّلالَهُ بَعْدَ الْمَعْرِفَهِ وَ مُضِلاّتُ الْفِتَنِ وَ شَهْوَهُ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ

فرمود : در سه چیز براى امّت خود احساس خطر مى كنم : گمراهى ، بعد از آن كه هدایت و معرفت پیدا كرده باشند ، گمراهى ها و لغزش هاى به وجود آمده از فتنه ها ، مشتهیات شكم و آرزوهاى نفسانى و شهوت پرستى

        خبرگزاری  
قم نیوز قم امروز فارس نیوز
ایرنا ایسنا شبکه خبر

       سایت ها 

پایگاههای اطلاع رسانی مرتبط

پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها
پایگاه اطلاع رسانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور
پایگاه اطلاع رسانی دولت
شورای اسلامی شهر قم
شوراي اسلامي شهرستان قم
شورای عالی استان ها


پایگاههای اطلاع رسانی شهرداری ها

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری تهران
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری اصفهان
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری تبریز
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری کرج


پایگاههای اطلاع رسانی مراجع عظام

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی محمد تقی بهجت
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی نوری همدانی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی سیستانی


پایگاههای فناوری اطلاعات

پایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
هفته نامه عصر ارتباط
اخبار فناوری اطلاعات
نشریه اینترنت
ماهنامه تخصصی رایانه خبر
ضمیمه کلیک جام جم
هفته نامه بزرگراه فناوری

 
              ارتباط با ما   
  نام   
  ایمیل
ارتباط با :
   
   تلفن : 37715951
   فاکس: 37715951
مشاهده نظرات و ارتباطات کاربران

        پخش زنده  
 رادیو سراسری رادیو قرآن   رادیو معارف

صفحه اصلي | اخبار  | مقالات |  مصوبات |  بخشنامه ها و دستورالعمل ها

 | آیین نامه داخلی شورای استان  | گزارش تصویری |  ارتباط با ما |

Copyright © 2010 QOMSHORAOSTAN.IR
شورای اسلامی استان قم